Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

 1. Základní ustanovení
  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je Luďka Tomešová, Mánesova 99, 541 01 Trutnov, IČO 11117010 (dále jen „Správce“).
  2. Kontaktní údaje Správce jsou:
   • adresa: Luďka Tomešová, Mánesova 99, 541 01 Trutnov,
   • e-mail: info@tiskarnalt.cz,
   • telefon: +420 602 421 745.
  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „Subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu Subjekt údajů poskytl nebo osobní údaje, které Správce získal v souvislosti s plněním objednávky či smlouvy.
  2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje Subjektu údajů a rovněž údaje nezbytné pro plnění objednávky či smlouvy a následnou fakturaci. Kontaktním formulářem na webu www.tiskarnalt.cz Správce zpracovává jméno a e-mail pro vyřízení poptávky/objednávky. Webové stránky Správce používají soubory cookies, k jejichž užití Subjekt údajů může poskytnout souhlas. Soubory cookies neumožňují identifikaci konkrétní fyzické osoby.
 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je zejména:
   • plnění smlouvy mezi Subjektem údajů a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
   • oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
   • souhlas Subjektu údajů se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
  2. Účelem zpracování osobních údajů je:
   • vyřízení objednávky Subjektu údajů a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Subjektem údajů a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy,
   • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
  3. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 4. Doba uchovávání údajů
  1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění realizace objednávky Subjektu údajů, či po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, byla-li tato uzavřena, včetně případných reklamačních řízení apod., a dále po dobu nutnou pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany. Správce je dále povinen uchovávat osobní data po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy nebo dobu, na kterou byl Správci ke zpracování udělen souhlas či do jeho odvolání. Souhlas (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) lze kdykoli písemně odvolat v souladu s ustanovením čl. 6 těchto podmínek.
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.
  3. Pokud jsou některá data Subjektu údajů uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují bezpečnost všech systémů Správce a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v možnostech Správce vymazat tato data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Taková data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.
 5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Správce)
  1. Příjemci osobních údajů mohou být osoby:
   • podílející se na dodání zboží (služeb),
   • podílející se na realizaci plateb nebo vedení účetnictví na základě smlouvy,
   • zajišťující služby provozování webu a další služby v souvislosti s provozováním webu,
   • zajišťující marketingové služby,
   • zajišťují služby BOZP a PO, ochrany osobních údajů dle zákonných požadavků.
  2. Správce nepředává a nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 6. Práva Subjektu údajů
  1. Za podmínek stanovených v GDPR má Subjekt údajů právo:
   • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   • na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
   • na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
   • na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR,
   • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
   • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
   • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v čl. 1 těchto podmínek.
  2. Dále má Subjekt údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
 7. Podmínky zabezpečení osobních údajů
  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře Subjekt údajů:
   • potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá,
   • souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení Správce a zároveň prohlašuje, že zasílání těchto informací nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, neboť uživatel se zasílám těchto informací v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, výslovně souhlasí, přičemž tento souhlas může kdykoli písemně odvolat v souladu s ustanovením čl. 6 těchto podmínek.
  2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit, přičemž novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
  3. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.